Huỳnh, P. K. M., Lý, T. L., Nguyễn, Ánh N., Lê, T. V. T., & Vương, T. N. L. (2023). Tỷ lệ chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh có nồng độ progesterone huyết thanh thấp và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Hùng Vương. Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 74-79. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1612