Nguyễn, M. H., Lê, C. C., & Nguyễn, T. H. (2023). Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19. Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 35-42. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1547