Phan, T. D., & Nguyễn, V. T. (2023). Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện. Tạp Chí Phụ sản, 20(4), 62-67. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.4.1541