Mai, T. D., Nguyễn, Đức T., Phạm, H. S., Nguyễn, T. H. P., & Lê, L. H. (2022). Phân tích các yếu tố liên quan đến chỉ định phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 46-49. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1506