Phạm, T. Đơn, Lê, Q. V., Phạm, T. T. Y., Nguyễn, V. T., Hoàng, T. T. H., Trần, T. V., & Vũ, T. N. (2022). Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 91-96. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1412