Nguyễn, T. C. N., Nguyễn, T. M. A., Huỳnh, T. K., Phan, T. K. A., Lưu, T. M. T., & Trần, T. C. (2022). Hiệu quả làm sụp khoang phôi nang nhân tạo trước khi thủy tinh hóa bằng phương pháp laser . Tạp Chí Phụ sản, 20(1), 55-59. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.1.1324