Mạc, T. T. P., Dương, M. T., & Nguyễn, T. B. C. (2021). Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn. Tạp Chí Phụ sản, 18(4), 65-70. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1097