(1)
Võ, V. C.; Trần, T. N. Q.; Lê, M. T. Nghiên cứu hiệu Quả sử dụng kháng Sinh dự phòng Trong mổ lấy Thai tại Bệnh viện Bình An, Quảng Nam. TC Phụ sản 2023, 21, 9-14.