(1)
Huỳnh, T. N. N.; Nguyễn, T. T. N. Nghiên cứu một số yếu tố Liên Quan Và kết cục Thai Kì ở những Thai phụ Có Thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. TC Phụ sản 2023, 21, 50-59.