(1)
Phan, T. D.; Nguyễn, V. T. Đánh Giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân Viên Y Tế tại một bệnh viện. TC Phụ sản 2023, 20, 62-67.