(1)
Nguyễn, T. M.; Đỗ, T. Đạt; Đặng, T. M. N. Vai Trò phân biệt lành tính, ác tính của Siêu âm Theo phân loại Simple Rules của IOTA Trong U biểu Mô buồng trứng. TC Phụ sản 2022, 20, 112-116.