(1)
Mai, T. D.; Nguyễn, Đức T.; Phạm, H. S.; Nguyễn, T. H. P.; Lê, L. H. Phân tích các yếu tố Liên Quan đến chỉ định phẫu thuật lấy Thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. TC Phụ sản 2022, 20, 46-49.