(1)
Phạm, T. Đơn; Lê, Q. V.; Phạm, T. T. Y.; Nguyễn, V. T.; Hoàng, T. T. H.; Trần, T. V.; Vũ, T. N. Chẩn đoán các tổn thương Mô bệnh học Trên bệnh phẩm Sinh thiết buồng tử Cung. TC Phụ sản 2022, 20, 91-96.