(1)
Võ, M. T.; Đặng, T. H. T.; Phan, T. K. A. Tinh trùng Globozoospermia: Cơ Chế hình thành Và hướng tiếp cận điều trị. TC Phụ sản 2021, 19, 9-14.