(1)
Lý, Đại L.; Trần , T. N. M.; Trần , V. L. H.; Trần , T. H. L.; Tô , M. A.; Hồ , N. A. V.; Nguyễn , T. N.; Trần , T. T. V. Đánh Giá lối sống của Thai phụ trước Khi được chẩn đoán đái tháo đường Thai kỳ. TC Phụ sản 2021, 19, 48-53.