(1)
Mạc, T. T. P.; Dương, M. T.; Nguyễn, T. B. C. Viêm Vú dạng hạt: Báo cáo loạt Ca Và điểm Qua Y văn. TC Phụ sản 2021, 18, 65-70.