[1]
Phan, T.D. và Nguyễn, V.T. 2023. Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện. Tạp chí Phụ sản. 20, 4 (tháng 5 2023), 62-67. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2022.4.1541.