[1]
Đặng, A.L., Trần, T.T.H. và Nguyễn, T.K.C. 2022. Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca. Tạp chí Phụ sản. 20, 3 (tháng 10 2022), 141-145. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1492.