[1]
Phạm, T. Đơn, Lê, Q.V., Phạm, T.T.Y., Nguyễn, V.T., Hoàng, T.T.H., Trần, T.V. và Vũ, T.N. 2022. Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung. Tạp chí Phụ sản. 20, 3 (tháng 10 2022), 91-96. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1412.