[1]
Trần, V.H., Trần, D.C. và Nguyễn, H.L. 2020. Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm viêm phúc mạc bào thai. Tạp chí Phụ sản. 18, 3 (tháng 11 2020), 14-18. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2020.3.1113.