[1]
Mạc, T.T.P., Dương, M.T. và Nguyễn, T.B.C. 2021. Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn. Tạp chí Phụ sản. 18, 4 (tháng 5 2021), 65-70. DOI:https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1097.