Establishment of a sperm bank for infertility treatment at Da Nang Hospital for Women and Children
PDF (English)

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Pham, C. K. (2024). Establishment of a sperm bank for infertility treatment at Da Nang Hospital for Women and Children. Tạp Chí Phụ sản, 22(2), 68-74. https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1701

Tóm tắt

Objectives: To evaluate the effectiveness of sperm bank for infertility treatment at Da Nang Hospital for Women and  Children. 

Materials and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 88 cryopreserved sperm samples at Da  Nang Hospital for Women and Children from December 2020 to September 2023.  

Results: There were 3 cases of sperm donation (3.4%) and 85 cases (96.6%) of autologous sperm retrieval for ICSI. In  the sperm donation group, the mean age, pre-cryopreservation sperm concentration, and motility rate were 37.7 ± 4.9  years, 20.0 ± 10.6 million/ml, and 21.3 ± 10.1%, respectively. In the autologous sperm retrieval group, the mean age,  pre-cryopreservation sperm concentration, and motility rate were 31.7 ± 4.8 years, 2.7 ± 1.8 million/ml, and 20.9 ± 8.7%,  respectively. The cryopreservation duration for sperm samples in the sperm donation group and the autologous sperm  retrieval group was 3.7 ± 0.6 months and 5.3 ± 3.9 months, respectively. 92.2% of the cryopreserved samples were used  for ICSI with fertilization rates, implantation rates, and clinical pregnancy rates of 71.0%, 35.6%, and 48.0%, respectively. 

Conclusions: Our research shows that autologous sperm cryopreservation is the most common practice in the sperm  bank. The proportion of sperm donations made for humanitarian purposes remains relatively low. The utilization of  cryopreserved sperm in ICSI procedures has demonstrated promising outcomes.

PDF (English)

Tài liệu tham khảo

Park NC. Sperm Bank: From Laboratory to Patient. World J Mens Health. 2018 May;36(2):89-91. doi: 10.5534/wjmh.182002.3.
2. Nguyễn, T. H. L., Lê, H. C., Nguyễn, T. P. L., & Lưu, T. H. Information management situation of sperm and egg donation in IVF centers,2018. The Journal of Obstetrics and Gynecology. 2019. 16(3), 104-110.
3. Pacey AA, Pennings G, Mocanu E, Rothmar J, Pinborg A, Adrian SW, Burke C, Skytte AB. An analysis of the outcome of 11 712 men applying to be sperm donors in Denmark and the USA. Hum Reprod. 2023 Mar 1;38(3):352-358. doi: 10.1093/humrep/deac264.
4. Lê Minh Tâm (2022). Trữ lạnh tinh trùng. Trong: Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản. Tập 2: Dành cho Phôi học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, tr 371-388.
5. Mai Bá Tiến Dũng (2021). Đánh giá kết quả phương pháp hút tinh trùng từ mào tinh vi phẫu và trữ lạnh trong điều trị vô tinh do bế tắc. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Akbarzadeh Khiavi M, Jalili A, Safary A, Gharedaghchi Z, Mirinezhad SK, Mehdizadeh A, Rahmani SA. Karyotypic abnormalities and molecular analysis of Y chromosome microdeletion in Iranian Azeri Turkish population infertile men. Syst Biol Reprod Med. 2020 Apr;66(2):140-146. doi: 10.1080/19396368.2019.1682083.
7. Gao X, Sun S, Xie L, Lu S. Effects of donor sperm on perinatal and neonatal outcomes resulting from in vitro fertilization-intracytoplasmic sperm injection and embryo transfer cycles: a retrospective cohort study. Ann Transl Med. 2022 Aug;10(15):819. doi: 10.21037/atm-21-5492.
8. Barrera N, Ordoqui R, Montes JM, Canepa M, Bonelli C, Surka C, Torrens A, Cantú L, Du Plessis SS. The Uruguayan semen donor population: A twenty-eight-year retrospective study. Andrologia. 2020 Mar;52(2):e13502. doi: 10.1111/and.13502.
9. Yurci A, Güngör ND. Use of frozen-thawed sperm for ICSI improves fertility outcome in men with azoospermia. J Health Sci Med / JHSM. May 2021;4(3):272-276. doi:10.32322/jhsm.895843.
10. Alfaraj S, Alshwaiaer S, Ahmed AE. Pregnancy outcomes of using ICSI with frozen-thawed spermatozoa in Riyadh, Saudi Arabia. Asian Pacific Journal of Reproduction 2016; 5(2): 123-127.
11. Pacey AA, Pennings G, Mocanu E, Rothmar J, Pinborg A, Adrian SW, Burke C, Skytte AB. An analysis of the outcome of 11 712 men applying to be sperm donors in Denmark and the USA. Hum Reprod. 2023 Mar 1;38(3):352-358. doi: 10.1093/humrep/deac264.
12. Liu J, Dai Y, Li Y, Yuan E, Wang Q, Guan Y, Lou H. Analysis of the screening results of 24040 potential sperm donors in a human sperm bank in Henan Province, China: a 14-year retrospective cohort study. Hum Reprod 2021;36:1205–1212.
13. Javed A, Ramaiah MK, Talkad MS. ICSI using fresh and frozen PESA-TESA spermatozoa to examine assisted reproductive outcome retrospectively. Obstet Gynecol Sci. 2019 Nov;62(6):429-437. doi: 10.5468/ogs.2019.62.6.429.
14. Liu H, Xie Y, Gao L, Sun X, Liang X, Deng C, Gao Y, Liu G. Impact on using cryopreservation of testicular or epididymal sperm upon intracytoplasmic sperm injection outcome in men with obstructive azoospermia: a systematic review and meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2020 Nov;37(11):2643-2651. doi: 10.1007/s10815-020-01940-1.
15. Ou L, Guo YH, Sun YP, Su YC. Outcomes of ICSI with microamount frozen-thawed sperm obtained by PESA or TESA in the treatment of azoospermia. Zhonghua Nan Ke Xue. 2010 Apr;16(4):328-32.
16. Vũ Thị Bích Loan (2019). Nghiên cứu hiệu quả điều trị vô sinh nam bằng phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ PESA vào bào tương noãn tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Luận án Tiến sĩ Y hoc. Trường Đại học Y Hà Nội.
17. Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Minh, Đặng Thúy Hoàn (2014). So sánh kết quả có thai của tinh trùng tươi và rã đông thu được từ chọc hút mào tinh qua da. Hội nghị vô sinh toàn quốc,105-110.
18. Lewin J, Lukaszewski T, Sangster P, Williamson E, McEleny K, Al Wattar BH, Yasmin E. Reproductive outcomes after surgical sperm retrieval in couples with male factor subfertility: a 10-year retrospective national cohort. Fertil Steril. 2023 Apr;119(4):589-595. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.12.041.
19. Trương Thị Thanh Bình, Lê Thị Bích Trâm, Lâm Anh Tuấn, Hồ Mạnh Tường. The ICSI outcomes of treatment for azoospermic patients using fresh or frozen surgically retrieved sperm. The Journal of Obstetrics and Gynecology 2012; 10(4), 71-78.
20. Huang C, Lei L, Wu HL, Gan RX, Yuan XB, Fan LQ, Zhu WB. Long-term cryostorage of semen in a human sperm bank does not affect clinical outcomes. Fertil Steril. 2019 Oct;112(4):663-669.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.06.008.
21. Almekaty KM, Zahran MH, Lotfy Amer M, Hagras AM, Salem KA, Rashed AS, Ghaith AF. Factors predicting the outcome of percutaneous epididymal sperm aspiration in men with obstructive azoospermia. Arch Ital Urol Androl. 2022 Sep 26;94(3):323-327. doi: 10.4081/aiua.2022.3.323.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.