Kết quả của Trigger đôi trong các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm: Phân tích tổng quan hệ thống
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Kết quả của Trigger đôi trong các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm: Phân tích tổng quan hệ thống. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 134. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1662

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tài liệu tham khảo

Conzález VG, Triana AM, García IS, Nieto SO, Urrutia MC, García IC, Gastañaga-Holguera T. Dual trigger vs. Conventional trigger outcomes in In Vitro Fertilization. Systematic review and meta-analysis. JBRA Assist Reprod. 2023 Mar 30;27(1):112-119.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.