Xử trí băng huyết khi phá thai: khuyến cáo lâm sàng - 2023
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Xử trí băng huyết khi phá thai: khuyến cáo lâm sàng - 2023. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 133. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1661

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tài liệu tham khảo

Kerns JL, Brown K, Nippita S, Steinauer J. Society of Family Planning Clinical Recommendation: Management of hemorrhage at the time of abortion. Contraception. 2023 Sep 20:110292. DOI: 10.1016/j.contraception.2023.110292

Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.