Ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu trong thai kỳ đến kết cục mẹ và chu sinh: Một nghiên cứu hồi cứu
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu trong thai kỳ đến kết cục mẹ và chu sinh: Một nghiên cứu hồi cứu. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 131. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1659

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tài liệu tham khảo

Lekshmi Balachandran, Leena Jacob, Reem Al Awadhi, “Urinary Tract Infection in Pregnancy and Its Effects on Maternal and Perinatal Outcome: A Retrospective Study”, Cureus. 2022 Jan; 14(1): e21500.

Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.