Giá trị dấu ấn miRNA nước bọt trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung: Dữ liệu cập nhật - 06/2023
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Giá trị dấu ấn miRNA nước bọt trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung: Dữ liệu cập nhật - 06/2023. (2023). Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 130. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1658

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tài liệu tham khảo

Bendifallah S, Dabi Y, Suisse S, et al. Validation of a Salivary miRNA Signature of Endometriosis—Interim Data. NEJM Evidence. 2023 Jun 9:EVIDoa2200282

Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.