U túi noãn hoàng buồng trứng trong thai kỳ: nhân một trường hợp hiếm gặp và điểm qua y văn
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Huỳnh, M. N., Phạm, C. K., Nguyễn, P. A., Phan, T., & Phạm, T. K. H. (2023). U túi noãn hoàng buồng trứng trong thai kỳ: nhân một trường hợp hiếm gặp và điểm qua y văn. Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 126-129. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1635

Tóm tắt

U túi noãn hoàng buồng trứng có mức độ ác tính cao và gây nhiều khó khăn cho vấn đề điều trị trong thai kỳ vì nguy cơ cho thai khi phẫu hoặc hóa trị. Tỷ lệ u buồng trứng ác tính khá thấp và u túi noãn hoàng càng thấp hơn trong nhóm ung thư tế bào mầm buồng trứng. Chúng được chia thành hai nhóm: nội bì phôi ngoài phôi và nội bì phôi tạng phôi. Chúng tôi báo cáo một trường hợp u túi noãn hoàng buồng trứng được phát hiện tình cờ ở thai phụ 24 tuổi. Ca lâm sàng này được giới thiệu nhằm mục tiêu bàn luận lại cách quản lý và theo dõi bệnh. Các lựa chọn điều trị và tổng quan về u túi noãn hoàng buồng trứng được bàn luận. Trong đó nổi bật là quá trình theo dõi và điều trị phải cá thể hóa trong từng trường hợp, nhất là bệnh cảnh xuất hiện trong thai kỳ.

Từ khóa

ung thư tế bào mầm, u túi noãn hoàng, u nội bì phôi, thai kỳ
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Jung SE, Lee JM, Rha SE et-al. CT and MR imaging of ovarian tumors with emphasis on differential diagnosis. Radiographics. 22 (6): 1305-25. doi:10.1148/rg.226025033 - Pubmed citation
2. Kurman RJ (2002), Blausteins Pathology of the female genital tract, Springer-Verlag, USA, pp 967-1027.
3. Luciano Souza Viana et al (2011), Preservation of Pregnancy in a Patient With Acute Abdominal Pain Secondary to Advanced and Hemorrhagic Yolk Sac Tumor of the Right Ovary, Journal of Clinical Oncology, Volume 29, Issue 30
4. Mutum Matouleibi Chanu et al (2015), IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), p-ISSN: 2279-0861.Volume 14, Issue 2 Ver. II, PP 35-37
5. NCCN (2022), Ovarian Cancer/Fallopian Tube Cancer/Primary Peritoneal Cancer Guidelines.
6. Nicolae Gică et al (2022), Ovarian Germ Cell Tumors: Pictorial Essay, Diagnostics 2022, 12, 2050
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.