Khảo sát giá trị các phương pháp ước lượng cân nặng thai nhi đủ tháng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, X. C., Đoàn, Q. H., Bùi, T. T., Lê, N. Q. H., Nguyễn, Q. M., Đàm, L. C., Trần, M. L., & Trần, T. N. B. (2023). Khảo sát giá trị các phương pháp ước lượng cân nặng thai nhi đủ tháng. Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 28-34. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1615

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mức độ phù hợp của các phương pháp ước lượng cân nặng thai trên lâm sàng và siêu âm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 500 sản phụ mang đơn thai và đủ tháng vào sinh tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ tháng 06/2022 đến tháng 02/2023.

Kết quả: Tỷ lệ ước lượng chính xác của các công thức Hadlock I, Hadlock II, Hadlock III, Hadlock IV, Warsof, Cổ điển, McDonald và Dare lần lượt là 78,2%, 79,4%, 78,8%, 79%, 66%, 66,2%, 64,4% và 57%. Ngoại trừ công thức Dare, tất cả công thức còn lại đều có phần trăm sai số tuyệt đối < 10%. Trong các công thức dựa vào lâm sàng, công thức cổ điển cho sai số tuyệt đối thấp nhất với ± 272,85 g (254,05 - 292,29, KTC 95%). Trong các công thức dựa vào siêu âm, công thức Hadlock II và Hadlock IV hiệu quả nhất với sai số tuyệt đối trung bình lần lượt là ± 200,54 g (184,82 - 216,53, 95% CI); ± 205,73 g (190,04 - 221,51, KTC 95%) và giữa hai công thức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Kết luận: Công thức cổ điển có giá trị hiệu quả nhất trên lâm sàng, công thức Hadlock II và Hadlock IV là hiệu quả nhất trên siêu âm và không có sự khác biệt giữa 2 công thức. Trong nhóm thai có cân nặng khi sinh từ 3000 - 3500 g, phương pháp lâm sàng bằng công thức cổ điển hiệu quả hơn phương pháp siêu âm.

Từ khóa

ước lượng cân nặng thai nhi, lâm sàng, siêu âm
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Lee AC, Kozuki N, Cousens S, Stevens GA, Blencowe H, Silveira MF, et al. Estimates of burden and consequences of infants born small for gestational age in low and middle income countries with INTERGROWTH-21(st) standard: analysis of CHERG datasets. BMJ. 2017;358:j3677.
2. Macrosomia: ACOG Practice Bulletin, Number 216. Obstet Gynecol. 2020;135(1):e18-e35.
3. Hammami A, Mazer Zumaeta A, Syngelaki A, Akolekar R, Nicolaides KH. Ultrasonographic estimation of fetal weight: development of new model and assessment of performance of previous models. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(1):35-43.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.