Biểu đồ tim thai loại II trong chuyển dạ: kết cục thai kỳ và mô hình dự đoán trẻ ngạt
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. C. N., Trịnh, T. X. V., Nguyễn, T. Y., Lê, Q. T., & Nguyễn, H. H. (2023). Biểu đồ tim thai loại II trong chuyển dạ: kết cục thai kỳ và mô hình dự đoán trẻ ngạt. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 78-83. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1603

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Biểu đồ tim thai (CTG) loại II theo tiêu chuẩn ACOG là loại thường gặp nhất trên lâm sàng nhưng lại không đặc hiệu cho tình trạng thiếu oxy thai. Nghiên cứu đánh giá kết cục thai kỳ khi CTG loại II, từ đó, khảo sát các yếu tố liên quan đến trẻ ngạt trên đối tượng CTG loại II nhằm nâng cao giá trị dự đoán của CTG loại II, để đạt được mức cân bằng tốt nhất giữa dự hậu sơ sinh tốt và giảm tối đa những can thiệp phẫu thuật không cần thiết.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ trẻ ngạt, tỷ lệ mổ lấy thai và khảo sát các yếu tố liên quan từ đó xây dựng mô hình dự đoán trẻ ngạt (Apgar 5 phút < 7).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sản phụ vào chuyển dạ có biểu đồ tim thai loại II tại Khoa Sanh - Bệnh viện Từ Dũ, theo dõi kết cục đến lúc sinh. Nghiên cứu mô tả dọc tiến cứu. Đánh giá trẻ ngạt bằng bảng điểm Apgar 5 phút < 7.

Kết quả: Nghiên cứu 960 CTG loại II ghi nhận kết cục trẻ ngạt chiếm tỷ lệ 1,9% KTC 95% (1,0% - 2,7%). Tỷ lệ mổ lấy thai trong chuyển dạ là 50,4%. Xây dựng mô hình dự đoán trẻ ngạt gồm 10 yếu tố: tuổi mẹ, BMI trước mang thai, tiền căn mổ lấy thai, đái tháo đường thai kỳ, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, dây rốn quấn cổ thai, gò cường tính, màu sắc nước ối, nhịp giảm muộn và nhịp giảm kéo dài trên CTG. Diện tích dưới đường cong ROC của mô hình là 0,874.

Kết luận: Tỷ lệ trẻ ngạt 1,9%, tỷ lệ mổ lấy thai 50,4% trường hợp CTG loại II. Biểu đồ tim thai loại II đơn thuần không phản ánh hoàn toàn tình trạng suy thai. Mô hình dự đoán trẻ ngạt là sự kết hợp biểu đồ tim thai với bối cảnh lâm sàng cụ thể nhằm nâng cao giá trị chẩn đoán của công cụ này.

Từ khóa

thai suy, CTG, bất thường tim thai, mô hình dự đoán trẻ ngạt
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Vương Ngọc Đoàn (2005), Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và các biện pháp xử trí suy thai tại Bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2004-2005, Luận văn, Sản phụ khoa, Đại học y Hà Nội, Hà Nội.
2. Hoàng Bảo Nhân và Nguyễn Vũ Quốc Huy (2014), "Nghiên cứu về Đặc điểm lâm sàng, Monitoring sản khoa, pH máu cuống rốn và kết thúc thai kỳ ở các sản phụ mang thai đủ tháng có nước ối xanh, tại khoa Phụ Sản- Bệnh viện Trung ương Huế", Tạp chí nghiên cứu y học. 82.
3. D. Ayres-de-Campos và các cộng sự. (2015), "FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography", Int J Gynaecol Obstet. 131(1), tr. 13-24.
4. A. G. Cahill và các cộng sự. (2012), "Association and prediction of neonatal acidemia", Am J Obstet Gynecol. 207(3), tr. 206 e1-8.
5. D. D'Antona và các cộng sự. (1995), "Effect of nuchal cord on fetal cerebral haemodynamics and oxygenation measured by near infrared spectroscopy during labour", Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 59(2), tr. 205-9.
6. Heather A Frey và các cộng sự. (2014), "Can contraction patterns predict neonatal outcomes?". 27(14), tr. 1422-1427.
7. G. Gutvirtz và các cộng sự. (2019), "Does nuchal cord at birth increase the risk for cerebral palsy?", Early Hum Dev. 133, tr. 1-4.
8. E. Jauniaux và các cộng sự. (1995), "Perinatal features of pregnancies complicated by nuchal cord", Am J Perinatol. 12(4), tr. 255-8.
9. C. W. Kong, L. W. Chan và W. W. To (2015), "Neonatal outcome and mode of delivery in the presence of nuchal cord loops: implications on patient counselling and the mode of delivery", Arch Gynecol Obstet. 292(2), tr. 283-9.
10. C. C. Lin và các cộng sự. (1980), "Acid-base characteristics of fetuses with intrauterine growth retardation during labor and delivery", Am J Obstet Gynecol. 137(5), tr. 553-9.
11. L. Liu và các cộng sự. (2019), "Maternal body mass index and risk of neonatal adverse outcomes in China: a systematic review and meta-analysis", BMC Pregnancy Childbirth. 19(1), tr. 105.
12. T. K. S. Medeiros và các cộng sự. (2018), "Intrapartum Fetal Heart Rate: A Possible Predictor of Neonatal Acidemia and APGAR Score", Front Physiol. 9, tr. 1489.
13. K. R. Simpson và D. C. James (2008), "Effects of oxytocin-induced uterine hyperstimulation during labor on fetal oxygen status and fetal heart rate patterns", Am J Obstet Gynecol. 199(1), tr. 34 e1-5.
14. Emanuele Soncini và các cộng sự. (2014), "Intrapartum fetal heart rate monitoring: evaluation of a standardized system of interpretation for prediction of metabolic acidosis at delivery and neonatal neurological morbidity". 27(14), tr. 1465-1469.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.