Nghiên cứu chất lượng phôi nang thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng sau trữ lạnh bằng thủy tinh hoá
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, V. T., Võ, V. C., & Lê, M. T. (2023). Nghiên cứu chất lượng phôi nang thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng sau trữ lạnh bằng thủy tinh hoá. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 106-111. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1590

Tóm tắt

Mục tiêu: Kỹ thuật trữ lạnh tinh trùng phát triển đã mở ra cơ hội có con rất là cao đối với các trường hợp vô sinh nam. Trong các phương pháp trữ lạnh, thủy tinh hóa đang là một kỹ thuật được nghiên cứu nhiều và dần được áp dụng rộng rãi. Mặc dù thủy tinh hóa tinh trùng có nhiều ưu điểm nhưng việc ứng dụng thủy tinh hóa tinh trùng trong thụ tinh ống nghiệm vẫn chưa thể thay thế cho phương pháp trữ lạnh truyền thống. Do đó, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu chất lượng phôi nang thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng sau trữ lạnh bằng thuỷ tinh hoá” nhằm đánh giá hiệu quả của thủy tinh hóa so với đông lạnh nhanh trong kết quả nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng phôi nang sau khi ICSI trên trứng chị em trong 18 chu kỳ thực hiện điều trị TTTON tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ tháng 04 năm 2022 đến tháng 04 năm 2023 với tinh trùng được trữ lạnh theo hai phương pháp: đông lạnh nhanh thông thường (nhóm 1) và thủy tinh hóa (nhóm 2).

Kết quả: Nhóm sử dụng tinh trùng đông lạnh nhanh thông thường có tỷ lệ thụ tinh cao hơn nhóm sử dụng tinh trùng thủy tinh hóa (60,67 ± 21,24% so với 56,52 ± 24,27%) với p > 0,05. Tuy nhiên, nhóm sử dụng tinh trùng thủy tinh hóa lại có tỷ lệ tạo phôi nang và tỷ lệ tạo phôi nang tốt cao hơn nhóm sử dụng tinh trùng đông lạnh nhanh thông thường (lần lượt là 78,97 ± 26,13% so với 72,27 ± 29,75% và 60,85 ± 34,19% so với 55,93 ± 37,34, p > 0,05).

Kết luận: Chất lượng phôi nang thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng sau trữ lạnh bằng thủy tinh hóa có khuynh hướng tốt hơn nhóm sử dụng tinh trùng trữ lạnh bằng đông lạnh nhanh thông thường. Tuy nhiên, vẫn còn cần nhiều nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn nữa để khẳng định ưu điểm và tính an toàn của thủy tinh hóa so với đông lạnh thông thường trong điều trị TTTON.

Từ khóa

phôi nang, thụ tinh trong ống nghiệm, tinh trùng, trữ lạnh, thủy tinh hóa
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Isachenko E, Isachenko V, Weiss JM, Kreienberg R, Katkov II, Schulz M, et al. Acrosomal status and mitochondrial activity of human spermatozoa vitrified with sucrose. Reproduction. 2008; 136(2):167–73.
2. Sánchez R, Schulz M, Risopatrón J, Isachenko V, Isachenko E. Vitrification sperm: An alternative to intracytoplasmic sperm injection in oligoasthenozoospermic patient. Rev Int Androl. 2013; 11:36–9.
3. Medrano L, Enciso M, Gomez-Torres MJ, Aizpurua J. First birth of a healthy infant following intra-cytoplasmic sperm injection using a new permeable cryoprotectant-free sperm vitrification protocol. Cryobiology. 2019; 87:117–9.
4. Li Y, Zhou L, Lv M, Ge P, Liu Y, Zhou D. Vitrification and conventional freezing methods in sperm cryopreservation: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 233:84–92.
5. Hezavehei M, Sharafi M, Kouchesfahani HM, Henkel R, Agarwal A, Esmaeili V, et al. Sperm cryopreservation: A review on current molecular cryobiology and advanced approaches. Reprod Biomed Online. 2018; 37(3):327–39.
6. Patel K, Sharma N, Mishra V, Aggarwal R, Suthar A, Sheth H. Comparison between the outcome of sperm vitrification protocol and conventional slow freezing protocol for semen cryopreservation. Hum Reprod. 2021; 36(Supplement_1).
7. Schulz M, Risopatrón J, Uribe P, Isachenko E, Isachenko V, Sánchez R. Human sperm vitrification: A scientific report. Andrology. 2020; 8(6):1642–50.
8. Eastick J, Venetis C, Cooke S, Storr A, Susetio D, Chapman M. Is early embryo development as observed by time-lapse microscopy dependent on whether fresh or frozen sperm was used for ICSI? A cohort study. J Assist Reprod Genet. 2017; 34(6):733–40.
9. Vicdan K, Akarsu C, Sözen E, Buluç B, Vicdan A, Yılmaz Y, et al. Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2016; 42(11):1558–66.
10. Kopeika J, Thornhill A, Khalaf Y. The effect of cryopreservation on the genome of gametes and embryos: Principles of cryobiology and critical appraisal of the evidence. Hum Reprod Update. 2015; 21(2):209–27.
11. Isachenko V, Isachenko E, Petrunkina AM, Sanchez R. Human spermatozoa vitrified in the absence of permeable cryoprotectants: Birth of two healthy babies. Reprod Fertil Dev. 2012; 24:323–6.
12. Sanchez R, Isachenko V, Petrunkina AM, Risopatron J, Schulz M, Isachenko E. Live birth after intrauterine insemination with spermatozoa from an oligoasthenozoospermic patient vitrified without permeable cryoprotectants. J Androl. 2012; 33(4):559–62.
13. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, Nguyen VT, Nguyen TTA, Nguyen VQH, et al. Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 234:14–20.
14. Gardner DK, Lane M, Stevens J, Schlenker T, Schoolcraft WB. Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: Towards a single blastocyst transfer. Fertil Steril. 2000; 73(6):1155-8.
15. Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Đặng Thị Hồng Nhạn. Chương 4. Kỹ thuật nuôi cấy, đánh giá và các can thiệp trên phôi. Các vấn đề trọng yếu trong Hỗ trợ Sinh sản. Tập 2: Dành cho Phôi học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học; 2022; 274–355.
16. Luyet BJ, Hodapp EL. Revival of Frog’s Spermatozoa Vitrified in Liquid Air. Exp Biol Med. 1938; 39(3):433–4.
17. Bunge RG, Sherman JK. Fertilizing capacity of frozen human spermatozoa. Nature. 1953; 172(4382):767–8.
18. Mohamed MSA. Slow cryopreservation is not superior to vitrification in human spermatozoa; An experimental controlled study. Iran J Reprod Med. 2015; 13(10):633-44.
19. Pabón D, Meseguer M, Sevillano G, Cobo A, Romero JL, Remohí J, et al. A new system of sperm cryopreservation: evaluation of survival, motility, DNA oxidation, and mitochondrial activity. Andrology. 2019; 7(3):293–301.
20. Spis E, Bushkovskaia A, Isachenko E, Todorov P, Sanchez R, Skopets V, et al. Conventional freezing vs. cryoprotectant-free vitrification of epididymal (MESA) and testicular (TESE) spermatozoa: Three live births. Cryobiology. 2019; 90:100–2.
21. Endo Y, Fujii Y, Shintani K, Seo M, Motoyama H, Funahashi H. Simple vitrification for small numbers of human spermatozoa. Reprod Biomed Online. 2012; 24(3):301–7.
22. Ohno M, Tanaka A, Nagayoshi M, Yamaguchi T, Takemoto Y, Tanaka I, et al. Modified permeable cryoprotectant-free vitrification method for three or fewer ejaculated spermatozoa from cryptozoospermic men and 7-year follow-up study of 14 children born from this method. Hum Reprod. 2020; 35(5):1019-28.
23. Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Đặng Thị Hồng Nhạn. Chương 5. Kỹ thuật trữ lạnh trong hỗ trợ sinh sản. Các vấn đề trọng yếu trong Hỗ trợ Sinh sản. Tập 2: Dành cho Phôi học lâm sàng. 2022; 335–95.
1. Isachenko E, Isachenko V, Weiss JM, Kreienberg R, Katkov II, Schulz M, et al. Acrosomal status and mitochondrial activity of human spermatozoa vitrified with sucrose. Reproduction. 2008; 136(2):167–73.
2. Sánchez R, Schulz M, Risopatrón J, Isachenko V, Isachenko E. Vitrification sperm: An alternative to intracytoplasmic sperm injection in oligoasthenozoospermic patient. Rev Int Androl. 2013; 11:36–9.
3. Medrano L, Enciso M, Gomez-Torres MJ, Aizpurua J. First birth of a healthy infant following intra-cytoplasmic sperm injection using a new permeable cryoprotectant-free sperm vitrification protocol. Cryobiology. 2019; 87:117–9.
4. Li Y, Zhou L, Lv M, Ge P, Liu Y, Zhou D. Vitrification and conventional freezing methods in sperm cryopreservation: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 233:84–92.
5. Hezavehei M, Sharafi M, Kouchesfahani HM, Henkel R, Agarwal A, Esmaeili V, et al. Sperm cryopreservation: A review on current molecular cryobiology and advanced approaches. Reprod Biomed Online. 2018; 37(3):327–39.
6. Patel K, Sharma N, Mishra V, Aggarwal R, Suthar A, Sheth H. Comparison between the outcome of sperm vitrification protocol and conventional slow freezing protocol for semen cryopreservation. Hum Reprod. 2021; 36(Supplement_1).
7. Schulz M, Risopatrón J, Uribe P, Isachenko E, Isachenko V, Sánchez R. Human sperm vitrification: A scientific report. Andrology. 2020; 8(6):1642–50.
8. Eastick J, Venetis C, Cooke S, Storr A, Susetio D, Chapman M. Is early embryo development as observed by time-lapse microscopy dependent on whether fresh or frozen sperm was used for ICSI? A cohort study. J Assist Reprod Genet. 2017; 34(6):733–40.
9. Vicdan K, Akarsu C, Sözen E, Buluç B, Vicdan A, Yılmaz Y, et al. Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2016; 42(11):1558–66.
10. Kopeika J, Thornhill A, Khalaf Y. The effect of cryopreservation on the genome of gametes and embryos: Principles of cryobiology and critical appraisal of the evidence. Hum Reprod Update. 2015; 21(2):209–27.
11. Isachenko V, Isachenko E, Petrunkina AM, Sanchez R. Human spermatozoa vitrified in the absence of permeable cryoprotectants: Birth of two healthy babies. Reprod Fertil Dev. 2012; 24:323–6.
12. Sanchez R, Isachenko V, Petrunkina AM, Risopatron J, Schulz M, Isachenko E. Live birth after intrauterine insemination with spermatozoa from an oligoasthenozoospermic patient vitrified without permeable cryoprotectants. J Androl. 2012; 33(4):559–62.
13. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, Nguyen VT, Nguyen TTA, Nguyen VQH, et al. Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 234:14–20.
14. Gardner DK, Lane M, Stevens J, Schlenker T, Schoolcraft WB. Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: Towards a single blastocyst transfer. Fertil Steril. 2000; 73(6):1155-8.
15. Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Đặng Thị Hồng Nhạn. Chương 4. Kỹ thuật nuôi cấy, đánh giá và các can thiệp trên phôi. Các vấn đề trọng yếu trong Hỗ trợ Sinh sản. Tập 2: Dành cho Phôi học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học; 2022; 274–355.
16. Luyet BJ, Hodapp EL. Revival of Frog’s Spermatozoa Vitrified in Liquid Air. Exp Biol Med. 1938; 39(3):433–4.
17. Bunge RG, Sherman JK. Fertilizing capacity of frozen human spermatozoa. Nature. 1953; 172(4382):767–8.
18. Mohamed MSA. Slow cryopreservation is not superior to vitrification in human spermatozoa; An experimental controlled study. Iran J Reprod Med. 2015; 13(10):633-44.
19. Pabón D, Meseguer M, Sevillano G, Cobo A, Romero JL, Remohí J, et al. A new system of sperm cryopreservation: evaluation of survival, motility, DNA oxidation, and mitochondrial activity. Andrology. 2019; 7(3):293–301.
20. Spis E, Bushkovskaia A, Isachenko E, Todorov P, Sanchez R, Skopets V, et al. Conventional freezing vs. cryoprotectant-free vitrification of epididymal (MESA) and testicular (TESE) spermatozoa: Three live births. Cryobiology. 2019; 90:100–2.
21. Endo Y, Fujii Y, Shintani K, Seo M, Motoyama H, Funahashi H. Simple vitrification for small numbers of human spermatozoa. Reprod Biomed Online. 2012; 24(3):301–7.
22. Ohno M, Tanaka A, Nagayoshi M, Yamaguchi T, Takemoto Y, Tanaka I, et al. Modified permeable cryoprotectant-free vitrification method for three or fewer ejaculated spermatozoa from cryptozoospermic men and 7-year follow-up study of 14 children born from this method. Hum Reprod. 2020; 35(5):1019-28.
23. Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Đặng Thị Hồng Nhạn. Chương 5. Kỹ thuật trữ lạnh trong hỗ trợ sinh sản. Các vấn đề trọng yếu trong Hỗ trợ Sinh sản. Tập 2: Dành cho Phôi học lâm sàng. 2022; 335–95.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.