So sánh kết quả chuyển phôi nang nguyên bội giữa nhóm bệnh nhân có tuổi mẹ thấp và tuổi mẹ cao tại hệ thống IVF Mỹ Đức
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, V. H., Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, Q. N., Đỗ, T. L., & Nguyễn, C. T. (2023). So sánh kết quả chuyển phôi nang nguyên bội giữa nhóm bệnh nhân có tuổi mẹ thấp và tuổi mẹ cao tại hệ thống IVF Mỹ Đức. Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 121-125. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1580

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh kết quả chuyển đơn phôi nang nguyên bội giữa nhóm bệnh nhân có tuổi mẹ thấp (< 35 tuổi) và tuổi mẹ cao (≥ 35 tuổi) tại hệ thống IVF Mỹ Đức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 208 bệnh nhân thỏa mãn điều kiện: có chỉ định thực hiện PGT-A, chuyển đơn phôi nang nguyên bội, và nội mạc tử cung > 7 mm vào ngày chuyển phôi, chia làm 2 nhóm: (i) nhóm tuổi mẹ < 35 tuổi (N =128) và nhóm tuổi mẹ ≥ 35 tuổi (N = 80). Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ thụ tinh, phát triển phôi và kết quả chuyển phôi nang nguyên bội giữa 2 nhóm tuổi.

Kết quả: Số lượng noãn thu nhận sau chọc hút, số hợp tử thụ tinh, hiệu quả phát triển phôi nang và số lượng phôi nang tốt ở nhóm bệnh nhân < 35 tuổi cao hơn so với nhóm ≥ 35 tuổi. Kết quả lâm sàng sau khi chuyển phôi giữa 2 nhóm bệnh nhân có tuổi mẹ < 35 tuổi và ≥ 35 tuổi không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê. So sánh lần lượt ở nhóm tuổi mẹ < 35 và nhóm ≥ 35: tỷ lệ beta hCG dương là 77,6% so với 78,4% (p = 0,95); tỷ lệ thai lâm sàng 67,8% so với 72,7% (p = 0,509); tỷ lệ trẻ sinh sống 42,8% so với 43,2% (p = 0,624); tỷ lệ sảy thai là 8% so với 7,95% (p = 0,95).

Kết luận: Kết quả chuyển đơn phôi nguyên bội thông qua tỷ lệ Beta HCG dương, thai lâm sàng và thai diễn tiến không có khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm, với độ tin cậy 95%.

Từ khóa

tuổi mẹ cao, xét nghiệm di truyền tiền làm tổ xác định thể lệch bội (PGT-A)
PDF

Tài liệu tham khảo

[1] G. L. Harton et al., “Diminished effect of maternal age on implantation after preimplantation genetic diagnosis with array comparative genomic hybridization,” Fertil Steril, vol. 100, no. 6, pp. 1695–1703, Dec. 2013, doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.2002.
[2] S. A. Neal and M. D. Werner, “The impact of contemporary preimplantation genetic screening and diagnosis on the detection of aneuploidy and inherited genetic diseases,” Birth Defects Res, vol. 110, no. 8, pp. 644–647, May 2018, doi: 10.1002/bdr2.1220.
[3] X. Liu, “Nomogram based on clinical and laboratory characteristics of euploid embryos using the data in PGT-A: a euploid-prediction model,” BMC Pregnancy Childbirth, vol. 22, no. 1, p. 218, Mar. 2022, doi: 10.1186/s12884-022-04569-3.
[4] M. Awadalla, A. Kim, N. Vestal, J. Ho, and K. Bendikson, “Effect of Age and Embryo Morphology on Live Birth Rate After Transfer of Unbiopsied Blastocysts,” JBRA Assist Reprod, vol. 25, no. 3, pp. 373–382, 2021, doi: 10.5935/1518-0557.20200101.
[5] R. E. Anderson, J. B. Whitney, and M. C. Schiewe, “Clinical benefits of preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A) for all in vitro fertilization treatment cycles,” European Journal of Medical Genetics, vol. 63, no. 2, p. 103731, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.ejmg.2019.103731.
[6] M. S. Awadalla, N. L. Vestal, L. K. McGinnis, A. Ahmady, and R. J. Paulson, “Effect of age and morphology on sustained implantation rate after euploid blastocyst transfer,” Reproductive BioMedicine Online, vol. 43, no. 3, pp. 395–403, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.rbmo.2021.06.008.
[7] X. Viñals Gonzalez et al., “Euploid blastocysts implant irrespective of their morphology after NGS-(PGT-A) testing in advanced maternal age patients,” J Assist Reprod Genet, vol. 36, no. 8, pp. 1623–1629, Aug. 2019, doi: 10.1007/s10815-019-01496-9.
[8] M. Irani, N. Zaninovic, Z. Rosenwaks, and K. Xu, “Does maternal age at retrieval influence the implantation potential of euploid blastocysts?,” American Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. 220, no. 4, p. 379.e1-379.e7, Apr. 2019, doi: 10.1016/j.ajog.2018.11.1103.
[9] N. Li et al., “Effect of Blastocyst Morphology and Developmental Rate on Euploidy and Live Birth Rates in Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy Cycles With Single-Embryo Transfer,” Frontiers in Endocrinology, vol. 13, 2022, Accessed: Jun. 19, 2022. [Online].
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.