Thời điểm chấm dứt thai kỳ tối ưu trong song thai
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

La, V. M. T., & Trần, N. T. (2023). Thời điểm chấm dứt thai kỳ tối ưu trong song thai. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 16-20. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1562

Tóm tắt

Tần suất của đa thai đang tăng dần trong các năm gần đây dưới sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Thai kỳ đa thai làm tăng nguy cơ kết cục bất lợi lên mẹ, thai và trẻ sơ sinh. Trong đó, sinh non là nguyên nhân thường gặp nhất làm gia tăng bệnh suất và tử suất sơ sinh ở các thai kỳ đa thai. Thời điểm chấm dứt thai kỳ trong song thai nên được cân nhắc giữa kết cục bất lợi lên mẹ, thai lưu nếu tiếp tục dưỡng thai, làm tăng tử suất và bệnh suất sơ sinh nếu chấm dứt thai kỳ sớm. Với những bằng chứng y học hiện tại, thời điểm chấm dứt thai kỳ ở các thai kỳ song thai có kèm giới hạn tăng trưởng thai đơn thuần không thay đổi so với các trường hợp song thai không biến chứng. Thời điểm tối ưu đó trong khoảng từ 36 + 0 đến 37 + 7 tuần.

Từ khóa

thời điểm chấm dứt thai kỳ, song thai, giới hạn tăng trưởng thai
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJ. Three decades of twin births in the United States, 1980-2009. 2012.
2. Mathews T, MacDorman MF, Thoma ME. Infant mortality statistics from the 2013 period linked birth/infant death data set. 2015.
3. Refuerzo JS, Momirova V, Peaceman AM, et al. Neonatal outcomes in twin pregnancies delivered moderately preterm, late preterm, and term. American journal of perinatology. 2010;27(07):537-42.
4. Elliott JP, Istwan NB, Collins A, et al. Indicated and non-indicated preterm delivery in twin gestations: impact on neonatal outcome and cost. Journal of perinatology. 2005;25(1):4-7.
5. Stewart DL, Barfield WD, Cummings JJ, et al. Updates on an at-risk population: late-preterm and early-term infants. Pediatrics. 2019;144(5).
6. Cho G, Cho KD, Kim H, et al. Short‐term neonatal and long‐term infant outcomes of late preterm twins: nationwide population‐based study. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2021.
7. Cheong-See F, Schuit E, Arroyo-Manzano D, et al. Prospective risk of stillbirth and neonatal complications in twin pregnancies: systematic review and meta-analysis. Bmj. 2016;354.
8. Koch AK, Burger RJ, Schuit E, et al. Timing of Delivery for Twins With Growth Discordance and Growth Restriction: An Individual Participant Data Meta-analysis. Obstetrics & Gynecology. 2022;139(6):1155-67.
9. Li Z, Umstad MP, Hilder L, et al. Australian national birthweight percentiles by sex and gestational age for twins, 2001–2010. BMC pediatrics. 2015;15(1):1-7.
10. Gielen M, Lindsey PJ, Derom C, et al. Twin-specific intrauterine ‘growth’charts based on cross-sectional birthweight data. Twin Research and Human Genetics. 2008;11(2):224-35.
11. Kalafat E, Sebghati M, Thilaganathan B, et al. Predictive accuracy of Southwest Thames Obstetric Research Collaborative (STORK) chorionicity‐specific twin growth charts for stillbirth: a validation study. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2019;53(2):193-9.
12. Ribicic R, Kranjcec I, Borosak J, et al. Perinatal outcome of singleton versus twin late preterm infants: do twins mature faster than singletons? The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2016;29(9):1520-4.
13. Hong S, Lee SM, Kwak DW, et al. Effects of antenatal corticosteroids in twin neonates with late preterm birth (ACTWIN [Antenatal Corticosteroids in TWIN late preterm neonates] trial): study protocol for a randomized controlled trial. BMC pregnancy and childbirth. 2019;19(1):1-6.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.