Vai trò phân biệt lành tính, ác tính của siêu âm theo phân loại Simple Rules của IOTA trong u biểu mô buồng trứng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M., Đỗ, T. Đạt, & Đặng, T. M. N. (2022). Vai trò phân biệt lành tính, ác tính của siêu âm theo phân loại Simple Rules của IOTA trong u biểu mô buồng trứng. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 112-116. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1507

Tóm tắt

Năm 2010, dựa trên những định nghĩa, khái niệm mô tả u buồng trứng được chuẩn hoá, IOTA đã phát triển thành những quy luật đơn giản (Simple Rules) và hữu dụng trên lâm sàng để phân biệt tính chất lành hay ác tính của u, bao gồm 5 đặc điểm lành tính và 5 đặc điểm ác tính.

Mục tiêu: Áp dụng phân loại “Simple rules” của IOTA để đánh giá lại tính chất lành tính, ác tính của u biểu mô buồng trứng được phẫu thuật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu được tiến hành dựa trên hồ sơ bệnh án của 422 phụ nữ được chẩn đoán là u buồng trứng có chỉ định can thiệp phẫu thuật và có kết quả mô bệnh học là u biểu mô buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022.

Kết quả nghiên cứu: Trong tổng số 422 phụ nữ nghiên cứu, Simple rules có thể phân loại 395 trường hợp (93,6%), trong đó số u lành tính là 365 (92,4%), u ác tính là 29 (7,3%), còn lại 27 trường hợp không phân loại được (6,4%). Trong các trường hợp được phân tích, có được độ nhạy là 86,7%, độ đặc hiệu là 99,2%. Kết luận: IOTA Simples Rules là một công cụ rất tốt trong việc phân biệt u buồng trứng lành tính và ác tính, với độ nhạy và độ đặc hiệu cao và cách sử dụng đơn giản.

Từ khóa

u buồng trứng, siêu âm, IOTA, Simple rules
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Timmerman D, Ameye L, Fischerova D, et al. Simple ultrasound rules to distinguish between benign and malignant adnexal masses before surgery: prospective validation by IOTA group. BMJ. 2010;341:c6839. doi:10.1136/bmj.c6839
2. Modesitt SC, Pavlik EJ, Ueland FR, DePriest PD, Kryscio RJ, van Nagell JR. Risk of malignancy in unilocular ovarian cystic tumors less than 10 centimeters in diameter. Obstet Gynecol. 2003;102(3):594-599. doi:10.1016/s0029-7844(03)00670-7
3. Pavlik EJ, Ueland FR, Miller RW, et al. Frequency and Disposition of Ovarian Abnormalities Followed With Serial Transvaginal Ultrasonography: Obstetrics & Gynecology. 2013;122(2, PART 1):210-217. doi:10.1097/AOG.0b013e318298def5
4. Prat J. Pathology of cancers of the female genital tract. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2015;131(S2):S132-S145. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.06.010
5. Nguyễn Văn Quyết. Nghiên Cứu Giá Trị Tiên Lượng Ác Tính Của Siêu Âm Kết Hợp Với Chất Chỉ Điểm u (CA 12.5 và HE4) Trong Các Khối u Buồng Trứng. Thạc sĩ y học. Đại học Y Hà Nội; 2019.
6. Nunes N, Ambler G, Foo X, Naftalin J, Widschwendter M, Jurkovic D. Use of IOTA simple rules for diagnosis of ovarian cancer: meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;44(5):503-514. doi:10.1002/uog.13437
7. Fathallah K, Huchon C, Bats AS, et al. [External validation of simple ultrasound rules of Timmerman on 122 ovarian tumors]. Gynecol Obstet Fertil. 2011;39(9):477-481. doi:10.1016/j.gyobfe.2011.05.007
8. Shetty J, Saradha A, Pandey D, Bhat R, Pratap Kumar null, Bharatnur S. IOTA Simple Ultrasound Rules for Triage of Adnexal Mass: Experience from South India. J Obstet Gynaecol India. 2019;69(4):356-362. doi:10.1007/s13224-019-01229-z
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.