Mối tương quan giữa phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, N. T. N., Trương, Q. P., Nguyễn, T. T. M., Lê, Q. T., Phạm, T. H., & Đoàn, X. K. (2022). Mối tương quan giữa phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 150-155. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1472

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mối tương quan giữa chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng (DFI - DNA fragmentation index) được đo bằng phương pháp khảo sát sự phân tán nhiễm sắc chất của tinh trùng (SCD - sperm chromatin dispersion test) và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 150 mẫu tinh dịch của bệnh nhân nam được lấy bằng phương pháp thủ dâm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học - Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Đánh giá các chỉ số tinh dịch đồ theo WHO (2021) và xác định chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng bằng phương pháp SCD.

Kết quả: Chỉ số mức độ phân mảnh DNA tinh trùng tương quan nghịch với:mật độ tinh trùng (r = -0,405; p < 0,001), tỷ lệ di động (r = - 0,30; p < 0,001), tỷ lệ sống của tinh trùng (r = - 0,31; p < 0,001), hình dạng tinh trùng (r = -0,456; p = <0,001). Không có sự khác biệt nào về mức độ phân mảnh DNA của tinh trùng theo: độ tuổi, thời gian kiêng xuất tinh, thể tích xuất tinh, pH.

Kết luận: Kết quả DFI-SCD có sự tương quan nghịch với: mật độ tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng di động, tỷ lệ sống của tinh trùng, hình dạng tinh trùng. Không tìm thấy mối tương quan giữa DFI-SCD với: độ tuổi, thời gian kiêng xuất tinh, pH.

Từ khóa

Halosperm, phân mảnh DNA tinh trùng, vô sinh nam, SCD
PDF

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Agarwal A, Majzoub A, Esteves SC, Ko E, Ramasamy R, Zini A. Clinical utility of sperm DNA fragmentation testing: practice recommendations based on clinical scenarios. Transl Androl Urol. 2016; 5(6):935-950.
2. Larson-Cook KL, Brannian JD, Hansen KA, Kasperson KM, Aamold ET, Evenson DP. Relationship between the outcomes of assisted reproductive techniques and sperm DNA fragmentation as measured by the sperm chromatin structure assay. Fertil Steril. 2003 Oct; 80(4):895-902.
3. Alvarez JG. DNA fragmentation in human spermatozoa: significance in the diagnosis and treatment of infertility. Minerva Ginecol, 2003 Jun; 55(3):233-9.
4. Elbashir S, Magdi Y, Rashed A, AhmedIbrahim M, Edris Y, Abdelaziz AM. Relationship between sperm progressive motility and DNA integrity in fertile and infertile men. Middle East Fertility Society Journal. 2018; 23(3):195-1978
5. Sergerie M, Laforest G, Boulanger K, Bissonnette F, Blea G. Longitudinal study of sperm DNA fragmentation as measured by terminal uridine nick end-labelling assay. Human Reproduction. 2005; 20(7):1921-1927.
6. Evenson DP, Jost LK, Baer RK, Turner TW, Schrader SM. Individuality of DNA denaturation patterns in human sperm as measured bythe sperm chromatin structure assay. Reproductive Toxicology. 1991; 5(2):115-125.
7. Gosálvez J, González-Martínez M, López-Fernández C, Fernández JL, Sánchez-Martín P. Shorter abstinence decreases sperm deoxyribonucleic acid fragmentation in ejaculate. Fertil Steril. 2011; 96(5): 1083-1086.
8. World Health Organization, Laboratory manual for the examination and processing of human semen, 2021.
9. Lê Minh Tâm, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành. Một số yếu tố liên quan phân mảnh DNA tinh trùng. Tạp chí Phụ sản. 2019; 17(1):54-61.
10. Lasen L, Scheike T, Jensen TK, Bonde JP, Ernst E, Hjollund HN, Zhou Y, Skakkebaek NE, Giwercman A. Computer-assited semen analaysis prameters as predictors for fertility of men from the general population. Human Reproduction. 2000; 15(7):1562-1567.
11. Sivanarayana T, Krishna CR, Prakash GJ, Krishna KM, Madan K, Sudhakar G, Raju GAR. Sperm DNA fragmentation assay by sperm chromatin dispersion (SCD): correlation between DNA fragmentation and outcome ofintracytoplasmic sperm injection. Reproductive medicine and biology. 2014; 13(2): 87-94.
12. Muriel L, Meseguer M, Fernández JL, Alvarez J, José Remohí J, Pellicer A, Garrido N. Value of the sperm chromatin dispersion test in predicting pregnancy outcome in intrauterine insemination: a blind prospective study. Human Reproduction. 2006; 21(3):738-744.
13. Dương Thị Nhàn. Đánh giá mối liên hệ giữa mức độ phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh đến khám và điều trị tại Bệnh viện A thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 2020; 8(225):105-111.
14. Sakkas D, Alvarez JG. Sperm DNA fragmentation: mechanisms of origin, impact on reproductive outcome, and analysis. American Society for Reproductive Medicine. 2010; 93(4):1027-1036.
15. Qiu Y, Wang L, Zhang L, Yang D, Zhang A, Yu J. Analysis of sperm chromosomal abnormalities and sperm DNA fragmentation in infertile males. Article in Chinese. 2008; 25(6):681-685.
16. Kruger TF, Menkveld R, Stander FS, Lombard CJ, Van der Merwe JP, van Zyl J, Smith K. Sperm morphologic features as a prognostic factor in in vitro fertilization. Fertil Steril. 1986; 46(6): 1118-1123.
17. Daris B, Goropevsek A, Hojnik N, Vlaisavljević V. Sperm morphological abnormalities as indicators of DNA fragmentation and fertilization in ICSI. Archives of gynecology and obstetrics. 2010; 281(2):363-367.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.