Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, D. C., Đặng, C. V., Lê, C. Q., Đặng, Q. H., Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, Q. K. (2022). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương . Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 36-40. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1437

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tổ chức Y tế thế giới đã công bố đại dịch toàn cầu do coronavirus 2019 (COVID-19) vào tháng 3 năm 2020. Kể từ đó, dịch bệnh đã phát triển nhanh chóng và lan rộng ra khắp thế giới, virus xâm nhập vào tất cả các đối tượng, mọi độ tuổi, kể cả phụ nữ có thai. Chẩn đoán, xử trí và tiên lượng thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 có ý nghĩa quan trọng. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương.

Đối tượng: Những thai phụ nhập viện và được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu.

Kết quả: Tuổi trung bình của thai phụ trong nghiên cứu là 30,65 ± 6,00; trong đó nhóm tuổi 20 - 34 chiếm tỷ lệ cao nhất (71,67%). Tuổi thai trung bình trong nghiên cứu là 31,97 ± 6,98 tuần. Đa số (85%) các thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 trong nghiên cứu chưa được tiêm vaccin. Triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thường gặp nhất ở thai phụ trong nghiên cứu là ho (76,67%), sốt (55%) và khó thở (36,67%). Đa số thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 trong nghiên cứu có tăng giá trị CRP (78,9%) và tăng D-Dimer (94,82%) tại thời điểm nhập viện.

Kết luận: Các thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 trong nghiên cứu có ít nhất một triệu chứng lâm sàng: ho, sốt, khó thở. Các thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 có xu hướng tăng giá trị CRP và D-Dimer máu.

Từ khóa

SARS-CoV-2, thai phụ
PDF

Tài liệu tham khảo

Pregnant Women in Dubai: A Case-control Study.
2. Y. Chen, Z. Li, Y. Y. Zhang và các cộng sự. (2020), "Maternal health care management during the outbreak of coronavirus disease 2019", J Med Virol, 92(7), tr. 731-739.
3. E. Mullins, D. Evans, R. M. Viner và các cộng sự. (2020), "Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review", Ultrasound Obstet Gynecol, 55(5), tr. 586-592.
4. Marian Knight, Kathryn Bunch, Nicola Vousden và các cộng sự. (2020), "Characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital with confirmed SARS-CoV-2 infection in UK: national population based cohort study", 369, tr. m2107.
5. John Allotey, Elena Stallings, Mercedes Bonet và các cộng sự. (2020), "Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis on behalf of the PregCOV-19 Living Systematic Review Consortium", BMJ: British Medical Journal, tr. 3320.
6. Y. Z. Huang và C. C. Kuan (2022), "Vaccination to reduce severe COVID-19 and mortality in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis", Eur Rev Med Pharmacol Sci, 26(5), tr. 1770-1776.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả