Tuổi mãn kinh trung bình và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đình P. T., Mai, T. H., & Lư, T. T. H. (2023). Tuổi mãn kinh trung bình và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tạp Chí Phụ sản, 21(2), 84-88. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.2.1335

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên của tiến trình lão hoá, đánh dấu sự chấm dứt chức năng hoạt động của buồng trứng. Với tuổi thọ trung bình của phụ nữ ngày càng tăng, tuổi thọ trung bình hiện nay là 80 tuổi và tuổi mãn kinh trung bình là 51.

Mục tiêu: Xác định tuổi mãn kinh trung bình và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tuổi mãn kinh ở phụ nữ mãn kinh đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 369 phụ nữ đã mãn kinh tự nhiên đến khám tại khoa Khám Sản của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023. Nghiên cứu được tiến hành thông qua bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho mỗi đối tượng nghiên cứu nhằm xác định tuổi mãn kinh trung bình và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tuổi mãn kinh.

Kết quả: Tuổi mãn kinh trung bình là 49,95 ± 3,34. Phụ nữ làm nghề nội trợ có tuổi mãn kinh trung bình thấp hơn phụ nữ làm nghề khác. Phụ nữ có tình trạng kinh tế thuộc hộ cận nghèo và nghèo có tuổi mãn kinh trung bình thấp nhất. Phụ nữ có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có tuổi mãn kinh muộn.

Kết luận: Tuổi mãn kinh trung bình là 49,95 ± 3,34. Có mối liên quan giữa nghề nghiệp, tình trạng kinh tế và trình độ học vấn với tuổi mãn kinh tự nhiên trung bình.

Từ khóa

tuổi mãn kinh, điều kiện kinh tế, trình độ văn hóa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
PDF

Tài liệu tham khảo

[1]. World Health Organization (1998), “Aging and health program”, Women, aging and health, Geneva, Switzerland.
[2]. Nguyễn Thị Ngọc Phượng (2012), “Mãn kinh”, Nội tiết sinh sản, NXB Y học, tr.201 – 227.
[3]. Sapre Shilpa, Thakur Ratna (2014), “Lifestyle and dietary factors determine age natural menopause”, Journal of Mid-life Health, 5(1), p.p.3-5.
[4]. Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, NXB Thống kê.
[5]. Nguyễn Đình Phương Thảo, Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy (2017), Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Huế, tr.74-75.
[6]. Sun X, Zhang R, Wang L et al (2021), “Association Between Parity and the Age at Menopause ang Menopausal Syndrome in Northwest China”, Journal of Public Health, 33(1), pp.60-66.
[7]. Reynold R.F, Obermeyer C.M (2005), “Age at Natural Menopause in Spain and the United States: Results From the DAMES Project”, American Journal of Human Biology, 17, p.p.331-340.
[8]. Baber R.J, panay N (2016), “2016 IMS Recommendations on women/s midlife health and menopause hormon therapy”, Climacteric, 19(2), p.p. 109-150.
[9]. Wang M, Kartsonaki C, Guo Y et al (2021), “Factors related to age at natural menopause in China: results from the China Kadoorie Biobank”, The Journal of The North American Menopause Society, 10 (28), pp.1130 – 1142.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.