Tổng quan về điều trị testosterone cho phụ nữ
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hê, T. N. Y., Triệu, T. T. T., & Ngô, V. T. (2023). Tổng quan về điều trị testosterone cho phụ nữ. Tạp Chí Phụ sản, 20(4), 14-17. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.4.1321

Tóm tắt

Việc điều trị testosterone cho phụ nữ được áp dụng khá rộng rãi, với nhiều chỉ định khác nhau. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có cơ quan quản lý dược nào phê duyệt chế phẩm testosterone chính thức cho phụ nữ. Chứng cứ về tính an toàn của sử dụng testosterone lâu dài cũng chưa đầy đủ. Bài viết cập nhật những khuyến cáo mới nhất của các hiệp hội chuyên ngành về chỉ định, phương thức và theo dõi điều trị testosterone dựa trên y học chứng cứ nhằm định hướng cho thực hành lâm sàng.

Từ khóa

testosterone,, rối loạn giảm ham muốn tình dục
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Freeman er, bloom da, mcguire ej. A brief history of testosterone. J urol. 2001 feb 1;165(2):371–3.
2. Greenblatt rb. Testosterone propionate pellet implantation in gynecic disorders. J am med assoc. 1943 jan 2;121(1):17–24.
3. Braunstein GD, Reitz RE, Buch A, Schnell D, Caulfield MP. Testosterone Reference Ranges in Normally Cycling Healthy Premenopausal Women. J Sex Med. 2011 Oct 1;8(10):2924–34.
4. Traish AM, Botchevar E, Kim NN. Biochemical factors modulating female genital sexual arousal physiology. J Sex Med. 2010 Sep;7(9):2925–46.
5. Davis SR, Worsley R, Miller KK, Parish SJ, Santoro N. Androgens and Female Sexual Function and Dysfunction--Findings From the Fourth International Consultation of Sexual Medicine. J Sex Med. 2016 Feb;13(2):168–78.
6. Haring R, Hannemann A, John U, Radke D, Nauck M, Wallaschofski H, et al. Age-specific reference ranges for serum testosterone and androstenedione concentrations in women measured by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Feb;97(2):408–15.
7. Cappola AR, Ratcliffe SJ, Bhasin S, Blackman MR, Cauley J, Robbins J, et al. Determinants of serum total and free testosterone levels in women over the age of 65 years. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Feb;92(2):509–16.
8. Islam RM, Bell RJ, Green S, Page MJ, Davis SR. Safety and efficacy of testosterone for women: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trial data. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Oct;7(10):754–66.
9. Parish SJ, Meston CM, Althof SE, Clayton AH, Goldstein I, Goldstein SW, et al. Toward a More Evidence-Based Nosology and Nomenclature for Female Sexual Dysfunctions-Part III. J Sex Med. 2019 Mar;16(3):452–62.
10. Parish SJ, Goldstein AT, Goldstein SW, Goldstein I, Pfaus J, Clayton AH, et al. Toward a More Evidence-Based Nosology and Nomenclature for Female Sexual Dysfunctions-Part II. J Sex Med. 2016 Dec;13(12):1888–906.
11. Parish SJ, Simon JA, Davis SR, Giraldi A, Goldstein I, Goldstein SW, et al. International Society for the Study of Women’s Sexual Health Clinical Practice Guideline for the Use of Systemic Testosterone for Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. J Womens Health 2002. 2021 Apr;30(4):474–91.
12. Pinkerton JV. Hormone Therapy: Key Points From NAMS 2017 Position Statement. Clin Obstet Gynecol. 2018 Sep;61(3):447–53.
13. Shifren JL, Desindes S, McIlwain M, Doros G, Mazer NA. A randomized, open-label, crossover study comparing the effects of oral versus transdermal estrogen therapy on serum androgens, thyroid hormones, and adrenal hormones in naturally menopausal women. Menopause N Y N. 2007 Dec;14(6):985–94.
14. Shifren JL, Nahum R, Mazer NA. Incidence of sexual dysfunction in surgically menopausal women. Menopause N Y N. 1998 Fall;5(3):189–90.
15. Shifren JL, Braunstein GD, Simon JA, Casson PR, Buster JE, Redmond GP, et al. Transdermal testosterone treatment in women with impaired sexual function after oophorectomy. N Engl J Med. 2000 Sep 7;343(10):682–8.
16. Kalantaridou SN, Naka KK, Papanikolaou E, Kazakos N, Kravariti M, Calis KA, et al. Impaired endothelial function in young women with premature ovarian failure: normalization with hormone therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Aug;89(8):3907–13.
17. Lewis T, Goldstein I. Transfer of topical testosterone preparations to children or spouses. J Sex Med. 2009 Oct;6(10):2649–52.
18. Clayton AH, Goldstein I, Kim NN, Althof SE, Faubion SS, Faught BM, et al. The International Society for the Study of Women’s Sexual Health Process of Care for Management of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. Mayo Clin Proc. 2018 Apr;93(4):467–87.
19. Parish SJ, Simon JA, Davis SR, Giraldi A, Goldstein I, Goldstein SW, et al. International Society for the Study of Women’s Sexual Health Clinical Practice Guideline for the Use of Systemic Testosterone for Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. Climacteric. 2021 Nov 2;24(6):533–50.
20. Davis SR, Baber R, Panay N, Bitzer J, Cerdas Perez S, Islam RM, et al. Global Consensus Position Statement on the Use of Testosterone Therapy for Women. Climacteric. 2019 Sep 3;22(5):429–34.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.