Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. D., Nguyễn, Đình Q., Trần, T. H. Y., & Nguyễn, T. H. (2022). Mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh của ung thư biểu mô buồng trứng . Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 46-51. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1302

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ ung thư biểu mô buồng trứng (UTBMBT) theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) năm 2014, phân tích mối liên quan giữa loại mô bệnh học với độ mô học và giai đoạn bệnh UTBMBT.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 95 bệnh nhân có chẩn đoán mô bệnh học (MBH) là UTBMBT sau phẫu thuật cắt buồng trứng chứa u kèm mạc nối lớn từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2018 bằng phương pháp mô tả cắt ngang.

Kết quả và kết luận: UTBM thanh dịch độ cao chiếm tỉ lệ 46,3%, UTBM chế tiết nhầy 15,8%, UTBM tuyến dạng nội mạc 14,7%, UTBM thanh dịch độ thấp 11,6%, UTBM tế bào sáng 7,4%, UTBM tuyến chế tiết nhầy - thanh dịch 4,2%. Hầu hết các trường hợp UTBM buồng trứng có độ mô học thấp (độ I và độ II) với 86,3%, độ mô học cao (độ III) với 13,7%. Hầu hết các trường hợp UTBMBT ở giai đoạn sớm (giai đoạn I) với 73,7%. Giai đoạn II chiếm 11,6%, giai đoạn III 14,7%, Giai đoạn muộn (giai đoạn II, III) gặp nhiều nhất ở típ thanh dịch độ cao. Không gặp trường hợp nào giai đoạn IV.

Từ khóa

ung thư biểu mô buồng trứng, mối liên quan, độ mô học, giai đoạn bệnh
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Robert J.K., et al. Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. Springer; 2011.
2. Freddie B., Jacques F., Isabelle S. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394-424.
3. Robert J. K., Maria L. C. and Simon H. C. et al. WHO Classification of tumour of female reproductive organs, IARC, Lyon, 2014; 122-154.
4. Robert A.S., Carmen T. Diagnostic Pathology of Ovarian Tumors. Springer; 2011.
5. Mackenzie R., Talhouk A., Eshragh S. et al. Morphologic and Molecular Characteristics of Mixed Epithelial Ovarian Cancers. Am J Surg Pathol. 2015; 39(11): 1548-57.
6. Silverberg S.G. Histopathologic grading of ovarian carcinoma: a review and proposal. Int J Gynecol Pathol. 2000; 19(1): 7-15.
7. Carlos P. H., Dina B., Danielle V. et al. FIGO Versus Silverberg Grading Systems in Ovarian Endometrioid Carcinoma: A Comparative Prognostic Analysis. Am J Surg Pathol. 2019; 43(2): 161-167.
8. Doris M. D., Diebold, Joachim M. D. Grading of ovarian carcinomas. Int J Gynecol Pathol. 2000; 19(4): 348-353.
9. Doyle E. M., Foley M. , Kelehan P. et al. Histological grading of epithelial ovarian carcinomas. J Obstet Gynaecol. 2007; 27(1): 71-74.
10. Heintz A. P., Odicino F., Maisonneuve P. et al. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet. 2006; 95 (1): 161-192.
11. Pecorelli S., Favalli G., Zigliani L. et al. Cancer in women. Int J Gynaecol Obstet. 2003; 82(3): 369-379.
12. Paik E. S., Lee Y. Lee E. et al. Survival analysis of revised 2013 FIGO staging classification of epithelial ovarian cancer and comparison with previous FIGO staging classification. Obstet Gynecol Sci. 2015; 58(2): 124-134.
13. Aihua L., Gong Y. Clinicopathological parameters and survival of invasive epithelial ovarian cancer by histotype and disease stage. Future Oncol. 2019; 15(7): 2029-2039.
14. D. H. S., Tae H. K., Jae W. K. et al. Improvements to the FIGO staging for ovarian cancer: reconsideration of lymphatic spread and intraoperative tumor rupture. J Gynecol Oncol. 2013; 24(4): 352-358.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.