Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. P. T., Đặng, T. H. T., Đinh, Q. H., Nguyễn, V. T., Phan, T. N., Đàm, T. Q. L., Phạm, C. M., Đỗ, X. H., Trần, T. T., & Nguyễn, Q. M. (2022). Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 41-45. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1287

Tóm tắt

Mục tiêu: Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên những những trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là u buồng trứng lành tính và ung thư buồng trứng được phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 02/2021 đến tháng 10/2021, được siêu âm sử dụng mô hình IOTA ADNEX đánh giá độ ác tính trước phẫu thuật. Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật u buồng trứng được xem là tiêu chuẩn vàng để đánh giá độ chính xác của mô hình IOTA ADNEX.

Kết quả: Nghiên cứu có sự đồng ý tham gia của 70 người bệnh, với 79 khối u, bao gồm 26 trường hợp ung thư buồng trứng (37,2%) và 44 trường hợp có u buồng trứng lành tính (62,8%). Có 18 người bệnh có u buồng trứng 2 bên trong nghiên cứu chiếm 12,9%. Tuổi trung bình của người bệnh trong nghiên cứu là 35,6 ± 15,1. Ở ngưỡng cắt 10%, mô hình IOTA ADNEX có: độ nhạy: 83,9% (95% CI: 66,3 – 94,5%), độ đặc hiệu: 75,0% (95% CI: 60,4 – 86,4%), diện tích dưới đường cong ROC: 0,889.

Kết luận: Mô hình IOTA ADNEX ở ngưỡng cắt 10% cho thấy hiệu quả tốt trong việc phân biệt khối u buồng trứng lành tính và ác tính.

Từ khóa

IOTA ADNEX, U buồng trứng
PDF

Tài liệu tham khảo

1. Pearce CL, Stram DO, Ness RB, Stram DA, Roman LD, Templeman C, và c.s. Population distribution of lifetime risk of ovarian cancer in the United States. Cancer Epidemiol Biomark Prev Publ Am Assoc Cancer Res Cosponsored Am Soc Prev Oncol. 2015;24:671–6.
2. Calster BV, Hoorde KV, Valentin L, Testa AC, Fischerova D, Holsbeke CV, và c.s. Evaluating the risk of ovarian cancer before surgery using the ADNEX model to differentiate between benign, borderline, early and advanced stage invasive, and secondary metastatic tumours: prospective multicentre diagnostic study. BMJ. British Medical Journal Publishing Group; 2014;349:g5920.
3. Viora E, Piovano E, Baima Poma C, Cotrino I, Castiglione A, Cavallero C, và c.s. The ADNEX model to triage adnexal masses: An external validation study and comparison with the IOTA two-step strategy and subjective assessment by an experienced ultrasound operator. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;247:207–11.
4. Szubert S, Wojtowicz A, Moszynski R, Zywica P, Dyczkowski K, Stachowiak A, và c.s. External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers. Gynecol Oncol. 2016;142:490–5.
5. Peng X-S, Ma Y, Wang L-L, Li H-X, Zheng X-L, Liu Y. Evaluation of the Diagnostic Value of the Ultrasound ADNEX Model for Benign and Malignant Ovarian Tumors. Int J Gen Med. 2021;14:5665–73.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả