Giá trị của bề dày nội mạc trong tiên đoán ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ ra máu bất thường quanh và sau mãn kinh
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. N., Nguyễn, V. T., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, T. D. T., Nguyễn, T. N. T., Trương, T. T. T., & Trương, T. P. M. (2022). Giá trị của bề dày nội mạc trong tiên đoán ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ ra máu bất thường quanh và sau mãn kinh. Tạp Chí Phụ sản, 19(3), 31-38. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1268

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của bề dày nội mạc tử cung trong tiên đoán ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ ra máu tử cung bất thường quanh và sau mãn kinh.

Đối tượng và phương pháp: Phụ nữ có ra máu tử cung bất thường từ 40 tuổi trở lên được siêu âm đầu dò âm đạo và có kết quả mô bệnh học để đối chiếu.

Kết quả: Bề dày nội mạc ở nhóm ác tính là 23,99 ± 10,58 mm, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm lành tính là 12,70 ± 7,53 mm với p < 0,01. Đặc biệt, ở phụ nữ ra máu sau mãn kinh, bề dày nội mạc tử cung có giá trị tốt trong tiên đoán ung thư nội mạc tử cung với AUC: 0,89, 95% CI: 0,79 – 0,99, p < 0,01. Ở phụ nữ mãn kinh dưới 5 năm chọn ngưỡng bề dày nội mạc ≥ 15,5 mm có độ nhạy, độ đặc hiệu là 100%, 95,7%. Ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm chọn ngưỡng bề dày nội mạc ≥ 11,7 mm có độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 90,9%, 76,9%.

Kết luận: Bề dày nội mạc góp phần giúp phân biệt bệnh lý nội mạc tử cung lành tính và ác tính ở phụ nữ ra máu tử cung bất thường quanh và sau mãn kinh. Ở phụ nữ ra máu sau mãn kinh, bề dày nội mạc tử cung là một công cụ tốt giúp tiên đoán bệnh lý ung thư nội mạc tử cung.

Từ khóa

Bề dày nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ra máu tử cung bất thường
PDF

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. ACOG. "Diagnosis of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women". Practice Bulletin. 2012;128.
2. Hoffman.B.L SJO, Schaffer.J.I, Halvorson.L.M, Bradshaw.K.D, Cunningham.F.G,. " Abnormal uterine bleeding", "Pelvic mass", "Menopausal transition", " Endometrial cancer", Williams Gynecology,. 2nd ed. Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas: McGrawHill Medical; 2012.
3. Munro.M.G, Critchley.H.O, Broder.M.S, Fraser. I. S. "FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age". International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2011;113(1):3-13.
4. Marina.D PT, Sophia.B, Alexandros.D, Vasileios.L, Georgios.M, Alexander.T.T Clinical evaluation of women with PMB. Is it always necessary an endometrial biopsy to be performed? A review of the literature GENERAL GYNECOLOGY 2011;283:261-6.
5. Meena.N, Rekha.R. "Role of Hysteroscopy in Diagnostic Evaluation of Intrauterine Causes of Abnormal Uterine Bleeding Compared to Pathology Reports". Journal of Dental and Medical Sciences. 2017;16(9):pp. 46-52.
6. Kotdawala.P, Kotdawala.S, Nagar.N. "Evaluation of endometrium in peri-menopausal abnormal uterine bleeding". Journal of mid-life health. 2013;4(1):16-21.
7. Stachowicz. N, Mazurek. D, Łoziński. T, Czekierdowski. A. "Diagnostic hysteroscopy and the risk of malignant cells intraabdominal spread in women with endometrial cancer". Ginekologia Polska. 2017;88(10):562-7.
8. Catala.L, Lacoeuille.C.L, Sentilhès.L, Mezzadri.M, Simon.G, Jeanneret.C, et al. "Hyperplasie de l'endomètre et stades précoces du cancer de l'endomètre. Reste-t-il des indications au curetage ?". Paris: Collège National Des Gynécologues et Obstériciens FranÇais; 2008. pp. 239-52 p.
9. Azmy.O.M, Haitham.B. "Ultrasound imaging of endometrial cancer", Gynecologic neoplasia. Ultrasonography in Gynecology. Cambridge: Cambridge University Press; 2014. p. pp. 224-32.
10. ACOG. "The Role of Transvaginal Ultrasonography in Evaluating the Endometrium of Women With Postmenopausal Bleeding". The Role of Transvaginal Ultrasonography. 2018;131(5):e124-e9.
11. Gilles Grangé, Frédéric Bargy. " Échographie gynécologique pelvienne", " Pathologies utérines et endométriales", Guide pratique de l'échographie obstétricale et gynécologie,. 2 ed. Paris: Elsevier Masson; 2016.
12. Leone.F. P, Timmerman. D, Bourne. T, Valentin. L, Epstein.E, Goldstein. S. R, et al. "Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of the endometrium and intrauterine lesions: a consensus opinion from the International Endometrial Tumor Analysis (IETA) group". Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2010;35(1):103-12.
13. Develioglu.O.H, Bilgin.T, Yalcin.O.T, Özalp.S. "Transvaginal ultrasonography and uterine artery Doppler in diagnosing endometrial pathologies and carcinoma in postmenopausal bleeding". Archives of gynecology and obstetrics. 2003;268:175-80.
14. Mayuri.M, Abha.S, Narula M.K. "Role Of Transvaginal Sonography, Power Doppler And Hysteroscopy In Women With Abnormal Uterine Bleeding: A Comparative Study". Journal of Dental and Medical Sciences. 2014;13(11):pp. 82-9.
15. AboulFotouh.E.M. "Transvaginal power Doppler sonography can discriminate between benign and malignant endometrial conditions in women with postmenopausal bleeding". Middle East Fertility Society Journal. 2012;17:22-9.
16. Li.Z, Li.L. "Risk of malignancies among asymptomatic postmenopausal women with thickened endometrium: A cohort study". Medicine. 2019;98(6):e14464.
17. Sherif.A, Ramy.A.R M, M Zeid.R.M. "Study of Endometrial Volume and Vascularity by 3D Power Doppler Ultrasound in Women with Perimenopausal Bleeding". Investigations in Gynecology Research & Womens Health. 2017;1(1):pp. 1-8.
18. De Smet.F, De Brabanter.J, Van Den Bosch.T, Pochet.N AF, Van Holsbeke.C, Moerman.P, et al. "New models to predict depth of infiltration in endometrial carcinoma based on transvaginal sonography". Ultrasound Obstetrics Gynecology. 2006;27:664-71.
19. Epstein E, Fischerova D, Valentin L, Testa AC, Franchi D, Sladkevicius P, et al. Ultrasound characteristics of endometrial cancer as defined by International Endometrial Tumor Analysis (IETA) consensus nomenclature: prospective multicenter study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(6):pp. 818-28.
20. Rahmani.M, Heydari.S, Mousavi.A, Ahmadinejad.N, Azhdeh.S, Shakiba.M. Accuracy of Imaging in Preoperative Local Staging of Endometrial Cancer: Could Imaging Predict Low Risk Patients? International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2018;6:363-8.
21. Getpook.C WS. "Endometrial thickness screening in premenopausal women with abnormal uterine bleeding". Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2006;32(6):588-92.
22. Cogendez.E, Kaygusuz.E.I, Eken.M.K, Karateke.A, Bakal.N, Gun.I. "The role of transvaginal power Doppler ultrasound in the differential diagnosis of benign intrauterine focal lesions". Journal of Medical Ultrasonics. 2015.
23. AbdelMaboud.N.M, Elsaid.H.H. "Role of transvaginal ultrasonography and colour Doppler in the evaluation of postmenopausal bleeding". The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 2015;46:235-43.
24. Ferrazzi.E, Torri.V, Trio.D, Zannoni.E, Filiberto.S, Dordoni.D. "Sonographic endometrial thickness: a useful test to predict atrophy in patients with postmenopausal bleeding. An Italian multicenter study". Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 1996;7(5):315-21.
25. Bano.I, Mittal.G, Khalid.M, Akhtar.N, Arshad.Z. "A Study of Endometrial Pathology by Transvaginal Color Doppler Ultrasonography and its Correlation with Histopathology in Post-menopausal Women". Indian Medical Gazette. 2013:134-8.
26. Arslan.M, Erdem.A, Erdem.M, Yazicia.G, Himmetoglub.O, Gursoy.R. "Transvaginal color Doppler ultrasonography for prediction of pre-cancerous endometrial lesions". International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2003:299-306.
27. Sladkevicius.P, Valentin.L, and Marsal.K. "Endometrial thickness and Doppler velocimetry of the uterine arteries as discriminators of endometrial status in women with postmenopausal bleeding: A comparative study". American Journal of Obstetrics & Gynecology. 1994;171(3):723-8.
28. Breijer.M.C, Timmermans.A, Van Doorn.H.C, Mol.B.W.J, Opmeer.B.C. "Diagnostic Strategies for Postmenopausal Bleeding". Obstetrics and Gynecology International. 2010;2019.
29. Tsuda.H, Ito.Y.M, Todo.Y, Iba.T, Tasaka.K, Sutou.Y et al. "Measurement of endometrial thickness in premenopausal women in office gynecology". Reproductive Medicine and Biology. 2018;17:29-35.
30. Ngô Lê Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thoa. "Giá trị của siêu âm trong đánh giá tăng sinh nội mạc ở tuổi quanh mãn kinh". Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh. 2005;9(1):tr.160-6.
31. Farquhar.C, Ekeroma.A, Furness.S, Arroll.B. "A systematic review of transvaginal ultrasonography, sonohysterography and hysteroscopy for the investigation of abnormal uterine bleeding in premenopausal women". Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2003;82(493-504).
32. Palmer.J.E, Perunovic.B, Tidy.J.A. "Review Endometrial hyperplasia". The Obstetrician & Gynaecologist. 2008;10:211-6.
33. Kim.M.J KJJ, Kim.S.M. Endometrial evaluation with transvaginal ultrasonography for the screening of endometrial hyperplasia or cancer in premenopausal and perimenopausal women. Korean Society of Obstetrics and Gynecology. 2016;59(3):192-200.
34. Özdemir.S, Çelik.Ç, Gezginç, KÂreoi.D, Esen.H. "Evaluation of endometrial thickness with transvaginal ultrasonography and histopathology in premenopausal women with abnormal vaginal bleeding". Archives of gynecology and obstetrics. 2010;282:395-9.
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.