Đồng thuận Maribor: phát triển các chỉ số hiệu suất trong thực hành lâm sàng hỗ trợ sinh sản
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn. (2021). Đồng thuận Maribor: phát triển các chỉ số hiệu suất trong thực hành lâm sàng hỗ trợ sinh sản. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 85. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1232

Tóm tắt

ESHRE Clinic PI Working Group, Veljko Vlaisavljevic, Susanna Apter, Antonio Capalbo, Arianna D’Angelo, Luca Gianaroli, Georg Griesinger, Efstratios M Kolibianakis, George Lainas, Tonko Mardesic, Tatjana Motrenko, Sari Pelkonen, Daniela Romualdi, Nathalie Vermeulen, Kelly Tilleman, The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART, Human Reproduction Open, Volume 2021, Issue 3, 2021, hoab022, https://doi.org/10.1093/hropen/hoab022 The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART, Human Reproduction Open, Volume 2021, Issue 3, 2021, hoab022, https://doi.org/10.1093/hropen/hoab022

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền