Các yếu tố nguy cơ khuyết sẹo mổ lấy thai
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn. (2021). Các yếu tố nguy cơ khuyết sẹo mổ lấy thai. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 83. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1230

Tóm tắt

Riitta M Antila-Långsjö, Johanna U Mäenpää, Heini S Huhtala, Eija I Tomás, Synnöve M, et al.
Cesarean scar defect: a prospective study on risk factors, AJOG, 219(5), 2018, p458.E1-458.E8, DOI:10.1016/j.ajog.2018.09.004

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền