Nghiên cứu hiệu quả chuyển phôi nang từ phôi rã đông giai đoạn phân cắt
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, V. T., Đặng, T. H. N., & Lê, M. T. (2021). Nghiên cứu hiệu quả chuyển phôi nang từ phôi rã đông giai đoạn phân cắt. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 61-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1182

Tóm tắt

Mục tiêu: Chuyển phôi nang hiện là chiến lược được lựa chọn trong điều trị hỗ trợ sinh sản nhằm cải thiện kết quả có thai so với chuyển phôi phân cắt và giảm tỷ lệ đa thai. Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng phôi và kết quả có thai của các chu kỳ chuyển phôi nang từ phôi rã đông ở giai đoạn phân cắt.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2020. Các phôi đông lạnh ở giai đoạn phôi phân cắt (phôi ngày 2) được rã đông và nuôi cấy đến ngày 5 trước khi chuyển phôi. Các thông số về chất lượng phôi trước đông lạnh, sau khi rã đông, trước khi chuyển phôi, kết quả có thai bao gồm kết quả β-hCG dương tính, thai lâm sàng, tỷ lệ làm tổ được ghi nhận.

Kết quả: Nghiên cứu thu nhận 52 chu kỳ chuyển phôi nang nuôi cấy từ phôi phân cắt được rã đông gồm 216 phôi đã trữ và rã đông. Có 57,94% phôi phân cắt sau rã đông phát triển thành phôi nang. Mặc dù số phôi chuyển và số phôi chuyển loại A trung bình thấp (1,98 ± 0,64 và 0,85 ± 0,78) nhưng tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ làm tổ tốt (46,15% và 27,18%).

Kết luận: Nuôi cấy kéo dài phôi phân cắt sau rã đông đến phôi nang có hiệu quả tốt với các bệnh nhân đã thất bại chuyển phôi phân cắt trước đây.

Từ khóa

Chuyển phôi nang, phôi phân cắt, vô sinh, thụ tinh trong ống nghiệm
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.