Lây truyền dọc SARS-COV-2 trong thai kỳ: Những bằng chứng hiện tại
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn, Q. trị hệ thống. (2020). Lây truyền dọc SARS-COV-2 trong thai kỳ: Những bằng chứng hiện tại. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 90. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1155

Tóm tắt

Nguồn: C. Wang, Y.‐H. Zhou, H.‐X. Yang, L. C. Poon.
Intrauterine vertical transmission of SARS-CoV-2: what we know so far.
Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 55: 724-725. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/
uog.22045

Từ khóa

SARS-COV-2
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.