Quay trở lại chi tiết bài báo Siêu âm chẩn đoán vỡ tử cung tự phát trên sẹo mổ thai đoạn kẽ - Báo cáo một trường hợp
Tải xuống