Ban biên tập

Ban biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ PHỤ SẢN

Tổng biên tập:                           GS.TS. Cao Ngọc Thành
Phó Tổng biên tập:                   GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
                                                     ThS.BS. Hồ Mạnh Tường

Tổng thư ký tòa soạn:             PGS.TS. Lê Minh Tâm

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (sắp xếp theo thứ tự tên)

PGS.TS. Lê Hồng Cẩm
PGS.TS. Trần Danh Cường
TS.BS. Vũ Chí Dũng
TS.BS. Đỗ Quan Hà
PGS.TS. Lê Hoàng
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hợi
PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng
TS.BS. Phạm Chí Kông
PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan
GS.TS. Trần Thị Phương Mai
GS.TS. Trần Thị Lợi
PGS.TS. Vũ Thị Nhung
GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
TS.BS. Lâm Đức Tâm
PGS.TS. Lê Minh Tâm
PGS.TS. Vũ Văn Tâm
TS.BS. Lê Quang Thanh
PGS.TS. Hà Thị Minh Thi
GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang
GS.TS. Võ Minh Tuấn
PGS.TS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

BAN THƯ KÝ

ThS.BS. Võ Văn Khoa
TS.BS. Trần Mạnh Linh
ThS.BS. Nguyễn Đắc Nguyên
TS.BS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên
ThS.BS. Lê Viết Nguyên Sa
ThS.BS. Trần Doãn Tú